"Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury"

Program prowadzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej we współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

Wartość projektu: 35 943 586.95 €  

Udział Komisji Europejskiej: 21 566 152.17 € 

Udział NFOŚiGW: 12 580 255.00 €  


Czas trwania projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2032 r.

logo_buligl logo_gdos logo_ur_krk
logo_buligl logo_gdos logo_ur_krk
Aktualności

Aktualności

Konferencja inaugurująca projekt Wetlands Green Life

Więcej informacji

Konferencja inaugurująca projekt Wetlands Green Life.

  • 9 maja 2023r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca projekt Wetlands Green Life.

Wetlands Green Life

Więcej informacji

Wetlands Green Life

  • W dniu 1 grudnia 2022 oficjalnie rozpoczął się projekt odtwarzania, ochrony i przywracania kluczowych dla klimatu i bioróżnorodności funkcji terenów podmokłych, torfowisk i bagien na terenach sieci Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury.

Rola mokradeł w obliczu zmian klimatycznych

Więcej informacji

Rola mokradeł w obliczu zmian klimatycznych

  • Bagna są niczym gąbka, która w zależności od potrzeb pochłania, lub oddaje wodę, filtruje ją i utrzymuje jej optymalny poziom, zapobiegając tym samym suszom i powodziom. Osuszone torfowisko nie tylko przestaje być cennym magazynem węgla, lecz staje się groźnym źródłem jego emisji.

Pakt dla mokradeł

Więcej informacji

Pakt dla mokradeł

  • Z okazji 52. rocznicy Konwencji Ramsarskiej, w dniach 5-7 lutego 2023 w Warszawie miała miejsce konferencja „Pakt dla Mokradeł”. Wetlands Green Life reprezentował koordynator projektu Przemysław Musiał z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

O PROJEKCIE

Celem projektu Wetlands Green Life jest ochrona oraz przywrócenie kluczowych dla klimatu i bioróżnorodności funkcji torfowisk, bagien i terenów podmokłych. Efektem będzie stworzenie warunków do wdrożenia Priorytetowych Ram Działań (PAF) na obszarach podmokłych sieci Natura 2000 oraz Zielonej Infrastruktury w Polsce. Najistotniejszymi elementami projektu będą działania ochrony czynnej mające doprowadzić do polepszenia stanu bagien, torfowisk i terenów podmokłych, oraz inicjatywy edukacyjne zwiększające powszechną świadomość roli, jaką tereny podmokłe odgrywają w powstrzymywaniu zmian klimatycznych i gospodarce wodnej, na poziomie lokalnym i globalnym.

Czas trwania projektu przewidziany jest na 10 lat, od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2032 r. Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej - Instrumentu Finansowego LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wartość całego przedsięwzięcia to 35 943 586.95 €. Udział Komisji Europejskiej w budżecie projektu wyniesie 21 566 152.17 €. Wkład Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie 12 580 255.00 €.

Ekosystemy objęte programem

Torfowiska,bagna,moczaryy

Bagna, torfowiska i inne obszary podmokłe

Torfowiska to najszybciej zanikające ekosystemy świata. Ocena stanu terenów podmokłych jest na ogół zła lub niezadowalająca. Podstawowym zagrożeniem dla ich istnienia są zmiany warunków hydrologicznych spowodowane niewłaściwie przeprowadzoną melioracją. Aby spełniać swoją funkcję i trwać, bagno musi być mokre. Równie dewastujący wpływ na obszary podmokłe ma eksploatacja torfu.

Obszary Zielone

Użytki zielone

Łąki i inne użytki zielone są kwintesencją krajobrazu Polski. Ich stan zależny jest od naszych praktyk gospodarowania. Zaniechanie koszenia najczęściej prowadzi do wtórnej sukcesji naturalnej oraz pojawiania się inwazyjnych gatunków roślin. Przekształcanie łąk w pola uprawne lub intensywnie użytkowane pastwiska oraz ich osuszanie są najczęstszymi przyczynami ich degradacji.

Siedliska lesne

Siedliska leśne

Bory i lasy bagienne, łęgi i lasy łęgowe są nierozerwalnie związane z rzekami wzdłuż, których rosną. Kondycja tych siedlisk w największym stopniu zależy więc od stanu rzek i zbiorników śródlądowych. Regulacje koryta, zaburzanie rytmu zalewów i zabudowa dolin rzecznych to tylko niektóre elementy gospodarki wodnej, przyczyniające się do rozwoju gatunków inwazyjnych i coraz gorszego stanu tych wyjątkowych ekosystemów.